Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja obywateli polskich na studia II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25

 

Informacje dotyczące rejestracji na studia drugiego stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25

Wszystkich kandydatów na studia II stopnia prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami, dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

• Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli polskich. Cudzoziemców - również tych, którzy posiadają numer PESEL - zapraszamy do rekrutacji prowadzonej przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

• Każdy kandydat ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na nie więcej niż dwa kierunki studiów drugiego stopnia. W przypadku wyboru drugiego kierunku należy dokonać kolejnej opłaty rekrutacyjnej.

• Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

– numer PESEL,

– dyplom ukończenia studiów,

– kolorową fotografię w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele, wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi dla dowodów osobistych,

– miejsce na zapisanie numeru UID i hasła.

• Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione, aby dokonać rejestracji na studia.

• W trakcie dokonywania rejestracji kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

• Numer konta oraz informacje o wysokości i terminie wniesienia opłaty umieszczone są w zakładce Płatności. Po przyjęciu na studia na przydzielone kandydatowi konto należy wnosić wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (np. opłatę za studia niestacjonarne).

• Po dokonaniu rejestracji wyświetli się numer identyfikacyjny (UID) oraz hasło, które pozwolą kandydatowi logować się w systemie, w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz sprawdzania wyników rekrutacji.

• Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie dokonania rejestracji na wybrany kierunek.

• Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane podczas dokonywania wpisu na listę studentów. Podanie nieprawdziwych danych będzie podstawą do wykluczenia kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

• Kandydaci, którzy zostali przyjęci na Politechnikę Krakowską (mieli nadany numer albumu) lub są jej absolwentami, przed wybraniem kierunku proszeni są o zalogowanie się do swojego konta oraz ewentualną edycję danych i zaktualizowanie fotografii. Pozostali kandydaci dokonują rejestracji poprzez wybór rodzaju studiów na wydziale. Lista wydziałów, kierunków i specjalności, na które można się rejestrować, jest widoczna poniżej.

• Kandydaci na studia II stopnia mogą zamieścić w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego. Dołączanie dokumentów możliwe będzie w zakładce Dane kandydata po dokonaniu rejestracji.

• Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do wpisu na listę studentów studiów II stopnia składają komplet wymaganych dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.Wybierz rodzaj studiów:Wydział Architektury (więcej)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (więcej)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (więcej)

Wydział Inżynierii Lądowej (więcej)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki (więcej)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (więcej)