Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja obywateli polskich na studia I stopnia w roku akademickim 2024/25

Informacje dotyczące rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Politechnice Krakowskiej
Wszystkich kandydatów na studia I stopnia prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami, dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji i rekrutacji na studia I stopnia.
 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli polskich. Cudzoziemców (również tych, którzy posiadają numer PESEL) zapraszamy do rekrutacji prowadzonej przez Dział Współpracy Międzynarodowej.
 • Zasady rekrutacji na studia zawarte są w Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2024/25
 • Każdy kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków. W przypadku wyboru kolejnego kierunku studiów należy dokonać następnej opłaty rekrutacyjnej.
 • Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:
  • numer PESEL,
  • świadectwo dojrzałości lub inny dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia (tegoroczni maturzyści są zobowiązani do sprawdzenia lub - ewentualnie - uzupełnienia swoich danych po ogłoszeniu wyników matury);
  • kolorową fotografię w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele, wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
  • miejsce na zapisanie numeru UID i hasła.
 • Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wyniki wprowadzone przez kandydatów lub pobrane z Krajowego Rejestru Matur (SIO-KReM). Obowiązkiem każdego Kandydata jest wprowadzenie lub sprawdzenie, przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, wyników egzaminu maturalnego, numeru i daty wydania świadectwa dojrzałości oraz informacji o instytucji, która wydała świadectwo dojrzałości. Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane podczas dokonywania wpisu na listę studentów. Podanie nieprawdziwych danych – w szczególności wyników z matury – będzie podstawą do wykluczenia Kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 • Rejestracja kandydatów, kwalifikacja i składanie dokumentów odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, który jest dostępny TUTAJ
 • Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione, aby dokonać rejestracji na studia.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer konta bankowego (inny dla każdej nowej rejestracji). Na podane konto należy wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów – opłatę za legitymację. Numer konta oraz informacje o wysokości i terminie wniesienia opłat umieszczone są w zakładce Płatności. Po przyjęciu na studia, na przypisane kandydatowi konto należy wnosić wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (np. opłatę za studia niestacjonarne).
 • Kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego są zobowiazani wgrać - w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji - portfolio w wersji elektronicznej.
 • Kandydaci, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyskali odpowiedni tytuł technika, mogą otrzymać punkty przy rekrutacji na wybrane kierunki prowadzone na:
  - Wydziale Architektury (wyłącznie architektura krajobrazu)
  - Wydziale Inżynierii Lądowej,
  - Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
  - Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
  - Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej,
  - Wydziale Mechanicznym (z wyjątkiem inżynierii medycznej oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego).
  W tym celu należy zaznaczyć właściwy tytuł technika, podać wynik z egzaminu zawodowego albo wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wprowadzić informacje dotyczące posiadanego dyplomu. Kandydat posiadający dyplom zawodowy wprowadza wynik uwidoczniony na dyplomie. Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, gdzie uwidocznione są wyniki z więcej niż jednej kwalifikacji, wprowadza wyniki z części pisemnej i praktycznej tej kwalifikacji, za którą w przeliczeniu otrzyma więcej punktów.
  Szczegóły przyznawania punktów za tytuł technika znajdują się TUTAJ.
 • Po dokonaniu rejestracji wyświetli się numer identyfikacyjny (UID) oraz hasło, które pozwolą kandydatowi logować się w systemie w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz sprawdzania wyników rekrutacji.
 • Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie dokonania rejestracji na wybrany kierunek.
 • Kandydaci, którzy zostali przyjęci na Politechnikę Krakowską lub są jej absolwentami, przed wybraniem kierunku proszeni są o zalogowanie się do swojego konta oraz ewentualną edycję danych i zaktualizowanie fotografii (logowanie po prawej stronie).
 • W celu dokonania elektronicznej rejestracji wybierz z listy poniżej nazwę Wydziału, a następnie formę i kierunek studiów.

Wybierz rodzaj studiów:Międzywydziałowe Kierunki Studiów (więcej)

Wydział Architektury (więcej)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (więcej)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (więcej)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (więcej)

Wydział Inżynierii Lądowej (więcej)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki (więcej)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (więcej)

Wydział Mechaniczny (więcej)